BH 2006.11.374

BH 2006.11.374 Az Európai Bíróság gyakorlata szerint az állami, illetve állami feladatot ellátó szervvel szemben hivatkozni lehet a közösségi irányelv elégségesen pontos és feltétlen rendelkezésére – További feltétel, hogy a bíróságot előzetes döntés kezdeményezésének kötelezettsége nem terheli, a vitatott rendelkezés egyértelmű, és annak alkalmazása a gyakorlatban kialakult [Alkotmány 2. § (1) bekezdés].

A felperesek keresete arra irányult, hogy az alperes a rendes munkaidejüket meghaladó ügyelet teljes idejére rendkívüli munkadíjazást fizessen 2004. május 1-jétől a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 1993. november 23-ai 93/104/EK tanácsi irányelv, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az Mt. 147. § (1) és (3) bekezdése rendelkezései alapján.

Az alperes a kereset elutasítását kérte, és főleg arra hivatkozott, hogy a 93/104/EK tanácsi irányelv rendelkezéseit a magyar jog nem vette át, a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek pedig eleget tett.

BH 2008.11.309

BH 2008.11.309 Az önkormányzati tűzoltóságnál az a szolgálatteljesítési idő, amely 2004. május 1-jétől 2006. december 31-éig terjedő hétnapos időtartamokban a 48 órát meghaladja, túlszolgálatnak minősül [1996. évi XLIII. tv. 84. §, 93/104/EK irányelv, 2003/88/EK irányelv].

A felperesek hivatásos önkormányzati tűzoltóként állnak az alperesnél szolgálati viszonyban, a 24/48 órás váltásos munkarendben foglalkoztatott állományban.

2003. január 1-jétől a felperesek szolgálati időkeretét az alperes az 1/2003. számú intézkedésében a Hszt. 84. §-ára hivatkozással évi 117 szolgálati napban (2808 óra) állapította meg azzal, hogy az intézkedés visszavonásig érvényes. 2006. I. félévére az alperes az 1/2006., illetve 2/2006. számú parancsnoki intézkedéssel a szolgálatteljesítési időkeretet 1344,57 órában, 2006. II. félévre pedig a 3/2006. számú intézkedésével 1366,86 órában állapította meg. Az alperes az előírt szolgálatteljesítési időt meghaladó szolgálatot túlszolgálatnak tekintette.

BH 2007.3.105

BH 2007.3.105 Az élelmiszer-terméken fel kell tüntetni a gyártó vagy forgalmazó nevét vagy cégnevét és címét is. A forgalmazó címeként a szűkebb értelmű postafiók megjelölése nem elegendő [2003. évi LXXXII. tv. 10. §].

Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság 2005. február 2-án ellenőrzést tartott a felperesi társaság B., E. F. u. 2. szám alatt lévő élelmiszer jellegű áruházában.

Megállapította, hogy az üzletben forgalmazott egyes termékek címkézése nem megfelelő, mivel azokon nem volt a forgalmazó címe feltüntetve, ezt a postafiók száma nem helyettesíti. Míg más termékeknél azt állapította meg az ellenőrző hatóság, hogy azokon nincs feltüntetve a gyártó vagy forgalmazó neve és címe. A felperesi társaság ezzel megsértette az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 10. § (1) bekezdésének és az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának és 17. § (2) bekezdésének az előírásait, ezért határozatával az Étv. 14. §-ának (1) és (3) bekezdései alkalmazásával 800 000 forint minőségvédelmi bírságot szabott ki a felperessel szemben.

EH 2008.1819

EH 2008.1819 A kamatmentesen vagy a jegybanki alapkamatnál alacsonyabb kamat mellett nyújtott hitel, kölcsön kamatának a jegybanki alapkamathoz viszonyított különbözete a magánszemélynek olyan bevétele, amelynek egésze jövedelem. Az adóalapot nem képező állami támogatás miatt 2004. május 1-je után nincs helye az általános forgalmi adó arányosítással történő megállapításának [1995. évi CXVII. tv. 72. § (1) bek.; 1992. évi LXXIV. tv. 38. § (3) bek.; 77/388. EGK számú Hatodik Irányelv 17. cikk (2) bek. a) pontja, (5) bek., 19. cikk].

Az adóhatóság a felperesnél 2001-2004 évekre bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett. A revízió eredményeként hozott elsőfokú határozatban az adóhatóság a felperes terhére összesen 18 038 000 Ft adókülönbözetet állapított meg, amelyből 17 101 000 Ft-ot adóhiánynak minősített, javára 6 202 000 Ft adókülönbözetet írt elő, kötelezte 3 000 000 Ft adóbírság, 4 664 000 Ft késedelmi pótlék és 550 000 Ft mulasztási bírság megfizetésére.

EH 2009.2001

EH 2009.2001 Az adólevonási jog korlátozása ellentétes a közösségi joggal [EU Hatodik Irányelv, 1992. évi LXXIV. tv. 36. §].

Az elsőfokú adóhatóság a felperesnél 2006. I. negyedévére vonatkozóan általános forgalmi adónemben ellenőrzést folytatott le, melynek eredményeként határozatával a felperes terhére 33 791 000 Ft adókülönbözetet állapított meg, amely után 16 896 000 Ft adóbírságot és 1 789 000 Ft késedelmi pótlékot írt elő. A határozat indokolása szerint a Finnországban honos felperes adóalanyként 2006. január 27-én jelentkezett be, így az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa. tv.) 36. § (1)-(3) bekezdéseire figyelemmel a 2006. január 4. és január 25-i teljesítési határidőt tartalmazó számlák áfa-tartalmát jogtalanul helyezte levonásba.

A fellebbezésre eljáró alperes határozatával az elsőfokú határozatot helybenhagyta azzal, hogy nem helytálló a felperesnek a közös európai hozzáadottértékadó-rendszert megalapozó 77/388/EGK Irányelv (továbbiakban Hatodik Irányelv) 17. cikk (2) bekezdés a) pontjára, és az Áfa. tv. 36. § (3) bekezdésének közösségi joggal ellentétes voltára való hivatkozása.

EH 2008.1800

EH 2008.1800 1. A munkaidő szervezésének egyes szempontjairól szóló közösségi normákkal nem ellentétes az ügyelet idejére a készenlét és a tényleges munkavégzés díjazását magában foglaló átalánydíjazás fizetése [Mt. 148. § (2) bekezdés; 93/104/EK irányelv; 2003/88/EK irányelv].

2. A maximális heti 48 órás munkaidőt meghaladóan elrendelt ügyelet idejére az orvosok számára az önként vállalt többletmunka esetére előírt magasabb ügyeleti díjazás jár [2003. évi LXXXIV. tv. 14. §].

A munkaügyi bíróság ítéletével elutasította a felperesek keresetét, amely arra irányult, hogy 2004. május 1-jétől kezdődően 2006. december 31-éig az alperes fizesse meg a rendes munkaidejüket meghaladóan ellátott ügyelet idejére a túlóra díjazás és az ügyeleti díj közötti különbözetet. Igényüket a 93/104/EK irányelvre, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 14. §-a és az Mt. 147. § (1) és (3) bekezdése rendelkezéseire alapították.

EH 2006.1442

EH 2006.1442 I. A bíróság előtt közvetlenül hivatkozni lehet az állami, illetve állami feladatot ellátó szervvel szemben a közösségi irányelv elégségesen pontos és feltétlen rendelkezésére.

II. A munkáltató létesítményében való jelenléttel járó ügyeleti időt teljes egészében munkaidőnek kell tekinteni a munkaidő szervezése szempontjából [93/104/EK irányelv 2. cikk (1)-(2) bek.; 2003/88/EK irányelv 2. cikk (1)-(2) bek.].

A felperesek keresete arra irányult, hogy az alperes a rendes munkaidejüket meghaladó ügyelet teljes idejére rendkívüli munkadíjazást fizessen 2004. május 1-jétől a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 1993. november 23-ai 93/104/EK tanácsi irányelv, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az Mt. 147. § (1) és (3) bekezdése rendelkezései alapján.

BH+ 2008.9.423

BH+ 2008.9.423 A tűzoltók szolgálatteljesítési idejére is vonatkozik a maximális heti 48 órás munkaidő-mérték [Hszt. 84. § (2) bekezdés, 93/104/EK irányelv 6. cikk 2. pontja, 2003/88/EK irányelv 6. cikk b) pontja].

A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperesek hivatásos önkormányzati tűzoltóként állnak az alperesnél szolgálati jogviszonyban, 24/48 órás váltásos munkarendben foglalkoztatott állományban.

Az alperes az 1/2003. számú intézkedésében a Hszt. 84. §-a alapján a felperesek szolgálatteljesítési időkeretét 2003. január 1. napjától 117 szolgálati napban (2808 óra) állapította meg azzal, hogy az intézkedés visszavonásig érvényes. 2006. I. félévére a 4/2006. számú parancsnoki intézkedés a szolgálatteljesítési időt 1344 órában, 2006. II. félévére az 5/2006. számú intézkedés 1366 órában határozta meg. Az alperes az előírt szolgálatteljesítési időt meghaladó szolgálatot túlszolgálatnak tekintette.

EH 2008.1732

EH 2008.1732 2004. május 1-jéig a 2004 és 2005-ben a gazdálkodó szervezetek egyedi támogatásáról szóló kormányrendeletek 1. § (2) bekezdés b) pontja és c) pontja szerinti juttatások egyedi termelési támogatásnak minősültek, melyhez kapcsolódóan az 1992. évi LXXIV. tv. (továbbiakban: Áfa. tv.) 38. §-a arányosítási kötelezettséget írt elő. 2004. május 1. után a 6. számú Irányelv 17. Cikkének (5) bekezdése, és 19. Cikke tiltotta – az ott felsoroltak kivételével – az adólevonási jog olyan korlátozását, mint amilyen a magyar Áfa. tv. 38. §-ban megfogalmazódott [251/2003. (XII. 23.) Korm. r., 7/2005. (I. 19.) Korm. r., 1992. évi LXXIV. tv. 22. §, 38. §, 77/388/EGK Tanácsi Irányelv 17. Cikk, 19. Cikk].

A II. r. felperesből 2004. szeptember 30-ai kiválás útján létrejött az I. r. felperes. Ezt követően a társaság kétféle tevékenységet végzett. Az I. r. felperes a hosszú távú jogszabályon alapuló és/vagy állami finanszírozást igénylő rekultivációs feladatokat, míg a II. r. felperes az egyéb vállalkozási tevékenységeket folytatta. A m.-i uránbányászat helyzetével kapcsolatos intézkedésekről a Magyar Köztársaság Kormánya 3119/1994. számú határozatában intézkedett és ebben rögzítette, hogy az uránbányászatban 1993. december 31-éig keletkezett baleseti járadékok és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségek finanszírozását a költségvetés 1994. január 1-jétől kezdődően átvállalja. Ennek fedezetét és technikai lebonyolítását a pénzügyi tárca végzi a gazdálkodó szervezet számára történő negyedévenkénti utólagos elszámolással.

EH 2008.1809

EH 2008.1809 2004. május 1-jét követően a részben készenléti jellegű beosztásban foglalkoztatott tűzoltók – hathavi szolgálatteljesítési időkeretben – heti 48 órát meghaladóan teljesített szolgálata túlszolgálatnak minősül [Hszt. 84. § (2) és (4) bekezdés; 2005. évi CLXXIX. tv. 22. §; 93/104/EK irányelv 6. cikk 2. pont; 2003/88/EK irányelv 6. cikk b) pont, 17. cikk].

A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperesek hivatásos önkormányzati tűzoltóként állnak az alperesnél szolgálati jogviszonyban, 24/48 órás váltásos munkarendben foglalkoztatott állományban.

Az alperes az 1/2003. számú intézkedésében a Hszt. 84. §-a alapján a felperesek szolgálatteljesítési időkeretét 2003. január 1. napjától 117 szolgálati napban (2808 óra) állapította meg azzal, hogy az intézkedés visszavonásig érvényes. 2006. I. félévére a 4/2006. számú parancsnoki intézkedés a szolgálatteljesítési időt 1344 órában, 2006. II. félévére az 5/2006. számú intézkedés 1366 órában határozta meg. Az alperes az előírt szolgálatteljesítési időt meghaladó szolgálatot túlszolgálatnak tekintette.

ÍH 2007.122

ÍH 2007.122 IDEIGLENES INTÉZKEDÉS UNIÓS JOGGAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN – JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ IDEIGLENES INTÉZKEDÉS – UNIÓS JOGGAL ELLENTÉTESNEK VÉLT JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSA FELFÜGGESZTHETŐ-E IDEIGLENES INTÉZKEDÉSSEL

Ideiglenes intézkedés iránti kérelem elbírálásának szempontjai az Európai Unió irányelvének megfelelő jogalkotás elmulasztására alapított kártérítési kereset esetén (Pp. 156. §; Ptk. 339. §, 340. §, 341. §).

A felperes módosított keresetében az I. rendű alperes Magyar Államot a közösségi jog alapján 20 97 392 Ft kár és kamatai megtérítésére kérte kötelezni, mert álláspontja szerint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 35-42. §-aiban foglalt, az iparűzési adóra vonatkozó rendelkezések ellentétesek a Tanács 77/388/EGK számú, hatodik irányelvében foglaltakkal, mely az irányelv közvetlen hatályú és a tagállamok által közvetlenül alkalmazandó. A Magyar Köztársaság európai uniós tagságának 2004. május 1-jei időpontjától kezdődően a felperes részéről megfizetett iparűzési adó a felperesnél kárként jelentkezik. A közösségi jog, valamint a Ptk. 341. § (1) bekezdése alapján kérte azt is, hogy a bíróság tiltsa el az alpereseket a további károkozástól, ennek keretében a II. rendű önkormányzat és a III. rendű főjegyző alpereseket attól, hogy a Htv. 35-42. §-aiban, valamint 21/1991. (IX. 5.) számú Főv. Kgy. rendeletben foglaltakat alkalmazzák. Másodlagosan – amennyiben a marasztalási keresetek nem teljesíthetők – annak megállapítását kérte, hogy a Htv. 35-42. §-ai, valamint a 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet ellentétesek a közösségi joggal, ezért azokra a II. és III. rendű alperesek a felperessel szemben semmilyen jogot nem alapíthatnak.

EH 2006.1568

EH 2006.1568 A szerződéseket, ügyleteket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni. A nemzeti jogot a közösségi jog megvalósítására alkalmas módon kell értelmezni. A szolgáltatás helyes adójogi minősítése érdekében a terméket és tevékenységet, ezek lényeges jellemzőit együttesen kell megvizsgálni és értékelni [1992. évi LXXIV. tv. 15. §, 16. §, 15/A. §; 2003. évi XCII. tv. 1. §; 77/388. EGK Irányelv 9. Cikk, 28/b. Cikk].

A felperes fő tevékenységi köre: TEÁOR 7482-csomagolás. A felperes 2004. III. negyedévi általános forgalmi adó (továbbiakban áfa) bevallásában 115 000 Ft visszaigényelhető adót vallott, ennek jogcímeként az 1992. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Áfa. tv.) 48. § (4) bekezdés a) pontját jelölte meg. A felperes bevallásában az Áfa. tv. területi hatályán kívül teljesítettnek minősülő szolgáltatásnyújtás adó nélkül számított ellenértékeként, valamint az Áfa. tv. 15/A. §-ában meghatározott, más tagállamok területén teljesített szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó adó nélkül számított ellenértékként 9 700 000 Ft összeget szerepeltetett az ÁK 223729 és ÁK 223730 sorszámú számlákra alapítottan. Ezek a számlák áthárított adó feltüntetése nélkül kerültek kiállításra. A számlák kibocsátásának alapját a felperes és a Hollandiában nyilvántartásba vett adóalany, a C. BV között 2004. február 18-án megkötött bérmunkaszerződés képezte, amelyben a felperes bélyegek szortírozására, átcsomagolására vonatkozó tevékenység elvégzését vállalta.

Európai Bírósági ügyek az IV. fejezethez kapcsolódóan

Európai Bírósági ügyek az IV. fejezethez kapcsolódóan (IV. Az uniós jog a tagállamok jogában)

Yassin Abdullah Kadi és Al Barakaat International Foundation kontra az Európai Unió Tanácsa és Az Európai Közösségek Bizottsága (C-402/05. P. és C-415/05. P. sz. egyesített ügyek)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

Európai Bírósági ügyek az III. fejezethez kapcsolódóan

Európai Bírósági ügyek az III. fejezethez kapcsolódóan (III. Jogforrási rendszer)

● Firma Alfons Lütticke GmbH kontra Hauptzollamt von Saarlouis (C-57/65. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Gabrielle Defrenne kontra Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena (C-43/75. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

Európai Bírósági ügyek az II. fejezethez kapcsolódóan

Európai Bírósági ügyek az II. fejezethez kapcsolódóan (II. Csatlakozás: csatlakozási klauzulák és a magyar csatlakozási klauzula)

NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos kontra Nederlandse administratie der belastingen (C-26/62. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ