A szerzőkről

Dr. Vincze Attila, LL.M. Ph.D. (München)

Vincze Attila 2003-ban diplomázott az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 2005-ben Magister Legum (LL.M.) 2009-ben pedig Doctor iuris fokozatot szerzett a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetemen, amit 2011-ben az ELTE Ph.D. fokozatként honosított.

2003 óta oktat az ELTE Alkotmányjogi tanszékén, jelenleg mint tudományos munkatárs, de emellett számos külföldi egyetemen tanított illetve kutatott.

2005-ben, 2007-ben és 2010-ben vendégoktató volt a berlini Humboldt egyetemen, a Berlin-Budapest csereszeminárium keretében a 2010/11 akadémiai évben pedig lecturer in law a University of Hull (UK) jogi karán, ahol angol és európai közjogot, valamint német és összehaonlító jogot tanított.

Kutátói ösztöndíjas volt 2010-ben a Collegium Hungaricum keretében a Bécsi Egyetemen, 2008-ban és 2009-ben a Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrechtben, 2004-ben pedig a heidelbergi Ruprecht-Karls egyetemen.

2010-ben ellátta a Magyar Építész Kamara főtitkárának tisztjét is. Korábban dolgozott az Országgyűlés Hivatalának, valamint az International Institute for Democracy and Elections nemzetközi nem-kormányzati szervnek is.

Főbb kutatási területe az alkotmányjog, jogösszehansonlítás, európai jog, európai közjog, nemzetközi gazdasági jog. Több, mint negyven – magyar, német és angol nyelvű – publikáció szerzője, melyek közé tartozik az Alkotmány kommentárja, az Európai Unió alapító szerződéseinek kommentárja, valamint társszerzője a Kluwer Law International gondozásában megjelenő angol nyelvű enciklopédia-sorozat magyar alkotmányjogot feldolgozó kötetének (International Encyclopedia of Laws, Constitutional Law – Hungary).

Dr. habil. Dezső Márta C.Sc.

1973-ban szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen summa cum laude minősítéssel. 1990-ig az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa, azóta az ELTE főállású oktatója. 1994-ben védte meg kandidátusi értekezését „Választási rendszer és alkotmányos hatalomgyakorlás” címmel. 2003-ban habilitált doktori címet szerzett, 2005-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 1998 és 2010 között a Kar nemzetközi ügyekkel foglalkozó dékánhelyettese, nevéhez fűződik – többek között – a kari ERASMUS képzés megalapítása. 2007 óta az Alkotmányjogi Tanszék vezetője.

Szakértőként részt vett kodifikációs munkálatokban, több törvény szabályozási koncepciójának kidolgozásában, beleértve a választási törvényt, a népszavazási törvényt, állampolgársági törvényt, a Parlamenti Házszabályt, a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló törvényt. Szakértő tanácsadó volt a Magyar Országos Választási Irodánál 1990-1994-ig, az Igazságügyi Minisztérium új alkotmányt előkészítő szakmai bizottságában 1994-1996-ig, az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő Bizottságában 1996-1998-ig, több alkalommal az Association of Central and Eastern European Election Officials képviseletében a Commission of Venice, Council for Democratic Elections-nél 1995-2005-ig.

Egyetemek és akadémiák közötti tudományos együttműködésekben, valamint választási szakértőként számos konferencia meghívásnak tett eleget az Európa Tanács és az ENSZ által támogatott választási rendszerekkel foglalkozó konferenciákon. 2005-ben vendégtanári meghívást kapott az Université Paul Cézanne Aix-Marseille III Jogi Karára. Közel száz publikációja jelent meg itthon és külföldön (pl. Lengyelország, Nagy-Britannia, Olaszország, Hollandia) a választási rendszerek összehasonlító alkotmányjogi tanulmányozása, valamint európai jogi és az emberi jogi témákban, szerzője többek között a Kluwer Law International gondozásában megjelenő angol nyelvű enciklopédia-sorozat magyar alkotmányjogot feldolgozó kötetének (International Encyclopedia of Laws, Constitutional Law – Hungary).

Alapító tagja és ügyvezető elnöke a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének, emellett több tudományos társaság, valamint szerkesztő bizottság tagja. Szerkesztő bizottsági elnöke az Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae, Series Iuridica c. folyóiratnak. 1998-ban Széchenyi Professzori Ösztöndíjat nyert. 1999-ben a Xi’an-i Politikai és Jogtudományi Egyetem tiszteletbeli doktori címet adományozott számára. 2005-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetést, 2010-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérmét vehette át.