Köszöntjük a Magyar alkotmányosság az európai integrációban című könyv weboldalán!

Ezt az oldalt azért hoztuk létre, hogy segítséget és további támogatást nyújtsunk kötetünket megvásárló Olvasóinknak.

Weboldalunkon megtalálhatóak a témához tartozó publikációk, jogszabályok, alkotmánybírósági és bírósági határozatok, valamint a szerzők üzenetei.

A bíróság 2/13. sz. véleménye

A Bíróság (teljes ülés) 2014. december 18-i véleménye – Európai Bizottság

(2/13. sz. vélemény) ( 1 )

((Az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján kiadott vélemény – Nemzetközi megállapodás tervezete – Az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozása – Az említett tervezetnek az EU- és az EUM-Szerződéssel való összeegyeztethetősége))

(2015/C 065/02)

Az eljárás nyelve: valamennyi hivatalos nyelv

3199/2018. (VI. 21.) AB végzés

3199/2018. (VI. 21.) AB végzés

jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárás felfüggesztéséről

Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály Alaptörvénnyel való összhangjának utólagos vizsgálata tárgyában – dr. Czine Ágnes, dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó és dr. Schanda Balázs alkotmánybírók párhuzamos indokolásával, valamint dr. Balsai István, dr. Juhász Imre, dr. Salamon László, dr. Stumpf István és dr. Szívós Mária alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény egésze, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárását az Európai Bizottság által 2017. december 7-én az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke alapján az Európai Unió Bírósága előtt C-66/18. ügyszámon megindított eljárás befejezéséig felfüggeszti.

Cruciano Siragusa kontra Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (C-206/13. sz. ügy)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (tizedik tanács)

2014. március 6.(*)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – Az uniós jog általános elvei – Az uniós jog végrehajtása – Az uniós jog hatálya – Elégséges kapcsolat – Hiány – A Bíróság hatáskörének hiánya”

A C‑206/13. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Olaszország) a Bírósághoz 2013. április 18‑án érkezett, 2013. február 14‑i határozatával terjesztett elő az előtte

Cruciano Siragusa

és

Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

között folyamatban lévő eljárásban,

Berlioz Investment Fund S.A. kontra Directeur de l’administration des contributions directes (C-682/15. sz. ügy)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács)

2017. május 16.(*)

„Előzetes döntéshozatal – 2011/16/EU irányelv – Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés – Az 1. cikk (1) bekezdése – 5. cikk – Harmadik személyhez címzett információkérés – A válasz megtagadása – Szankció – A kért információ »előrelátható fontosságának« fogalma – A megkeresett hatóság általi ellenőrzés – Bíróság általi felülvizsgálat – Terjedelem – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 51. cikk – Az uniós jog végrehajtása – 47. cikk – A tényleges bírósági jogorvoslathoz való jog – A bíróságnak és harmadik személyeknek a megkereső hatóság által kibocsátott információkéréshez való hozzáférése”

A C‑682/15. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Cour administrative (közigazgatási fellebbviteli bíróság, Luxemburg) a Bírósághoz 2015. december 18‑án érkezett, 2015. december 17‑i határozatával terjesztett elő

Berlioz Investment Fund SA

és

Directeur de l’administration des contributions directes

között folyamatban lévő eljárásban,

Åklagaren kontra Hans Åkerberg Fransson (C-617/10. sz. ügy)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács)

2013. február 26.(*)

„Az Európai Unió Alapjogi Chartája – Alkalmazási kör – 51. cikk – Az uniós jog alkalmazása – Az Unió valamely saját forrását veszélyeztető magatartások szankcionálása – 50. cikk – A ne bis in idem elve – Nemzeti szabályozás, amely ugyanazon vétkes magatartás szankcionálására két külön, egyrészt közigazgatási, másrészt büntetőeljárást foglal magában – Összeegyeztethetőség”

A C‑617/10. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Haparanda tingsrätt (Svédország) a Bírósághoz 2010. december 27‑én érkezett, 2010. december 23‑i határozatával terjesztett elő az előtte

az Åklagaren

és

Hans Åkerberg Fransson

között folyamatban lévő eljárásban,

Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa (C-358/14. sz. ügy)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács)

2016. május 4.(*)

„Megsemmisítés iránti kereset – Jogszabályok közelítése – 2014/40/EU irányelv – A 2. cikk 25. pontja, a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontja, a 7. cikk (1)–(5) bekezdése, a 7. cikk első mondata és a 12–14. cikk, valamint a 13. cikk (1) bekezdésének c) pontja – Érvényesség – Dohánytermékek gyártása, kiszerelése és árusítása – Jellegzetes ízesítést tartalmazó dohánytermékek forgalomba hozatalának tilalma – Mentoltartalmú dohánytermékek – Jogalap – EUMSZ 114. cikk – Az arányosság elve – A szubszidiaritás elve”

A C‑358/14. sz. ügyben,

az EUMSZ 263. cikk alapján megsemmisítés iránt 2014. július 22‑én

a Lengyel Köztársaság (képviselik: B. Majczyna és M. Szwarc, meghatalmazotti minőségben)

felperesnek,

támogatja:

Románia (képviselik: R.‑H. Radu, D. M. Bulancea és A. Vacaru, meghatalmazotti minőségben)

beavatkozó fél,

az Európai Parlament (képviselik: L. Visaggio, J. Rodrigues és A. Pospíšilová Padowska, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg),

az Európai Unió Tanácsa (képviselik: O. Segnana, J. Herrmann, K. Pleśniak és M. Simm, meghatalmazotti minőségben)

alperesek ellen,

Peter Gauweiler és társai kontra Deutscher Bundestag (C-62/14. sz. ügy)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács)

2015. június 16.(*)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gazdaság‑ és monetáris politika – Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának az eurórendszer államkötvényei másodlagos piacán végzett végleges értékpapír‑adásvételi műveletek egyes technikai jellemzőiről szóló határozatai – EUMSZ 119. cikk és EUMSZ 127. cikk – Az EKB és az Központi Bankok Európai Rendszerének hatáskörei – A monetáris politika transzmissziós mechanizmusa – Az árstabilitás fenntartása – Arányosság – EUMSZ 123. cikk – Az euróövezeti tagállamok monetáris finanszírozásának tilalma”

A C‑62/14. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Bundesverfassungsgericht (Németország) a Bírósághoz 2014. február 10‑én érkezett, 2014. január 14‑i határozatával terjesztett elő az előtte

Peter Gauweiler,

Bruno Bandulet és társai,

Roman Huber és társai,

Johann Heinrich von Stein és társai,

a Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag

és

a Deutscher Bundestag

között,

a Bundesregierung

részvételével

folyamatban lévő eljárásban,

Michael Efler és társai kontra Európai Bizottság (T-754/14. sz. ügy)

A TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (első tanács)

2017. május 10.(*)

„Intézményi jog – Európai polgári kezdeményezés – Transzatlanti kereskedelmi és befektetési együttműködés – Átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás – A Bizottság hatáskörének nyilvánvaló hiánya – A Szerződések végrehajtására irányuló jogi aktusra tett javaslat – Az EUSZ 11. cikk (4) bekezdése – A 211/2011/EU rendelet 2. cikkének (1) bekezdése és 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja – Egyenlő bánásmód”

A T‑754/14. sz. ügyben,

Michael Efler [lakóhelye: Berlin (Németország)] és társai, akiknek a neve a mellékletben(1) szerepel (képviseli őket: B. Kempen egyetemi oktató)

felpereseknek

az Európai Bizottság (képviselik kezdetben: J. Laitenberger és H. Krämer, később: H. Krämer, végül: H. Krämer és F. Erlbacher, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

az EUMSZ 263. cikken alapuló, 2014. szeptember 10‑én hozott C(2014) 6501 final bizottsági határozat megsemmisítése iránt benyújtott kérelme tárgyában, amely határozat elutasította a „Stop TTIPˮ elnevezésű európai polgári kezdeményezésre vonatkozó javaslat nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet,

A TÖRVÉNYSZÉK (első tanács),

tagjai: H. Kanninen elnök, E. Buttigieg (előadó) és L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín bírák,

hivatalvezető: S. Bukšek Tomac tanácsos,

tekintettel az eljárás írásbeli szakaszára és a 2016. szeptember 13‑i tárgyalásra,

meghozta a következő

A Kúria Knk.IV.37.222/2016/9. számú végzése

A Kúria Knk.IV.37.222/2016/9. számú végzése

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Az ügy száma: Knk.IV.37.222/2016/9. sz.

A tanács tagjai: Dr. Kalas Tibor a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Kozma György bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró

A kérelmezők:

I.r., II.r., III.r., IV.r., V.r., VI.r.

A kérelmezők képviselői:

dr. Tordai Csaba ügyvéd (I.r.)

(1054 Budapest, Vécsei u. 4. 3/4.)

dr. Sinyei-Márkus Dávid ügyvéd (II.r.)

(1063 Budapest, Bajnok utca 13.)

dr. Boglutz István ügyvéd (III-IV-V-VI.r.)

(1052 Budapest, Váci utca 25. I/1-2.)

3165/2014. (V. 23.) AB végzés

3165/2014. (V. 23.) AB végzés

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Pfv.III.22.112/2012/13. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

26/2015. (VII. 21.) AB határozat

26/2015. (VII. 21.) AB határozat

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/A. §-ában szabályozott előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésével kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában – dr. Czine Ágnes alkotmánybíró párhuzamos indokolásával, dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Salamon László és dr. Sulyok Tamás alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva – megállapítja, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő, mivel nem rendelkezett arról, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 155/A. §-ában szabályozott előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem elutasítása tárgyában a bíróságnak döntenie kell és azt legkésőbb az ügydöntő határozatban köteles megindokolni. Az Alkotmánybíróság ezért felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotási feladatának 2015. december 31-ig tegyen eleget.

2. Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Törvényszék 1.Gf.75.791/2011/4. számú ítéletének megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

3. Az Alkotmánybíróság a Fővárosi Törvényszék 1.Gf.75.791/2011/4. számú ítélete végrehajtásának felfüggesztése tárgyában az eljárását okafogyottság címén megszünteti.

4. Az Alkotmánybíróság a 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendeletnek a Fővárosi Törvényszék előtt 1.Gf.75.791/2011. számon lefolytatott eljárásban való alkalmazásának kizárására irányuló indítványt visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság elrendeli e határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.

9/2018. (VII. 9.) AB határozat

9/2018. (VII. 9.) AB határozat

az Alaptörvény E) cikk (2) és (4) bekezdéseinek, a Q) cikk (3) bekezdésének, valamint a 25. cikkének értelmezéséről

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alaptörvény értelmezése tárgyában – dr. Pokol Béla alkotmánybíró párhuzamos indokolásával, valamint dr. Dienes-Oehm Egon és dr. Stumpf István alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja: az olyan megerősített együttműködés keretében létrejövő nemzetközi szerződés, amely az Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti magánjogi jogviták egy csoportjának elbírálására vonatkozó joghatóságot az Európai Unió alapító szerződéseiben nem szereplő nemzetközi intézményre ruházza át, és ezáltal ezen jogviták elbírálását, illetve az azokban született bírói döntéseknek az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) és d) pontjai szerinti alkotmányos felülvizsgálatát a magyar állami joghatóság alól teljes mértékben kivonja, az Alaptörvény hatályos rendelkezései alapján nem hirdethető ki.

Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

22/2016. (XII. 5.) AB határozat

22/2016. (XII. 5.) AB határozat

az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésének értelmezéséről

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény értelmezése tárgyában benyújtott indítványa alapján – dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Juhász Imre, dr. Pokol Béla, dr. Stumpf István és dr. Varga Zs. András alkotmánybírók párhuzamos indokolásával, valamint dr. Salamon László alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő

határozatot

Az Alkotmánybíróság hatáskörei gyakorlása során, erre irányuló indítvány alapján vizsgálhatja, hogy az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdésén alapuló közös hatáskörgyakorlás sérti-e az emberi méltóságot, más alapvető jogot, vagy Magyarország szuverenitását, illetve történeti alkotmányán alapuló önazonosságát.

Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

26/2013. (X. 4.) AB határozat

26/2013. (X. 4.) AB határozat

a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény egyes rendelkezései alaptörvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány és alkotmányjogi panaszok elutasításáról

Az Alkotmánybíróság tanácsa jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában – dr. Bragyova András és dr. Kiss László alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 26. § (3) bekezdése első mondata és a 40/A. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló – az Alaptörvény B) cikkének (1) bekezdésére, M) cikkére, II. cikkére, VI. cikkének (1) bekezdésére, XIII. cikkének (1)-(2) bekezdésére és XV. cikkének (2) bekezdésére alapított – indítványt és alkotmányjogi panaszokat elutasítja.

2. Az Alkotmánybíróság a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 26. § (3) bekezdése első mondata és a 40/A. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat egyebekben visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

12/2013. (V. 24.) AB határozat

12/2013. (V. 24.) AB határozat

a Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.) egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány elutasításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése Alaptörvény-módosítás alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában – dr. Juhász Imre, dr. Kovács Péter, dr. Pokol Béla és dr. Salamon László alkotmánybírók párhuzamos indokolásával, valamint dr. Bragyova András, dr. Kiss László, dr. Lévay Miklós és dr. Stumpf István alkotmánybírók különvéleményével meghozta a következő

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság a Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.)

– 4. cikk (1) bekezdésének “Az egyházak elismerésére vonatkozó sarkalatos törvényi rendelkezésekkel szemben alkotmányjogi panasznak van helye.” szövegrésze,

– 4. cikk (2) bekezdésének “és a közösségi célok érdekében történő együttműködésre való alkalmasságot” szövegrésze, valamint

– 21. cikk (1) bekezdése e) pontjának az “és a társadalmi felzárkózás” szövegrésze

közjogi érvénytelenség miatti alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

2. Az Alkotmánybíróság a Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása (2013. március 25.)

– 3. cikkének az Alaptörvény U) cikke (6)-(8) bekezdését megállapító szövegrésze,

– 4. cikk (1) bekezdésének az Alaptörvény VII. cikk (2) bekezdését, illetve a 4. cikk (2) bekezdésének az Alaptörvény VII. cikk (4) bekezdése második mondatát megállapító szövegrészei,

– 5. cikk (1) bekezdésének az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdés második mondatát megállapító szövegrésze,

– 6. cikkének az Alaptörvény X. cikk (3) bekezdés harmadik mondatát megállapító szövegrésze, valamint

– 8. cikkének az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdését megállapító szövegrésze

közjogi érvénytelenség miatti alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.