A bíróság 2/13. sz. véleménye

A Bíróság (teljes ülés) 2014. december 18-i véleménye – Európai Bizottság

(2/13. sz. vélemény) ( 1 )

((Az EUMSZ 218. cikk (11) bekezdése alapján kiadott vélemény – Nemzetközi megállapodás tervezete – Az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozása – Az említett tervezetnek az EU- és az EUM-Szerződéssel való összeegyeztethetősége))

(2015/C 065/02)

Az eljárás nyelve: valamennyi hivatalos nyelv

Cruciano Siragusa kontra Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo (C-206/13. sz. ügy)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (tizedik tanács)

2014. március 6.(*)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – Az uniós jog általános elvei – Az uniós jog végrehajtása – Az uniós jog hatálya – Elégséges kapcsolat – Hiány – A Bíróság hatáskörének hiánya”

A C‑206/13. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Olaszország) a Bírósághoz 2013. április 18‑án érkezett, 2013. február 14‑i határozatával terjesztett elő az előtte

Cruciano Siragusa

és

Regione Sicilia – Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

között folyamatban lévő eljárásban,

Berlioz Investment Fund S.A. kontra Directeur de l’administration des contributions directes (C-682/15. sz. ügy)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács)

2017. május 16.(*)

„Előzetes döntéshozatal – 2011/16/EU irányelv – Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés – Az 1. cikk (1) bekezdése – 5. cikk – Harmadik személyhez címzett információkérés – A válasz megtagadása – Szankció – A kért információ »előrelátható fontosságának« fogalma – A megkeresett hatóság általi ellenőrzés – Bíróság általi felülvizsgálat – Terjedelem – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 51. cikk – Az uniós jog végrehajtása – 47. cikk – A tényleges bírósági jogorvoslathoz való jog – A bíróságnak és harmadik személyeknek a megkereső hatóság által kibocsátott információkéréshez való hozzáférése”

A C‑682/15. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Cour administrative (közigazgatási fellebbviteli bíróság, Luxemburg) a Bírósághoz 2015. december 18‑án érkezett, 2015. december 17‑i határozatával terjesztett elő

Berlioz Investment Fund SA

és

Directeur de l’administration des contributions directes

között folyamatban lévő eljárásban,

Åklagaren kontra Hans Åkerberg Fransson (C-617/10. sz. ügy)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács)

2013. február 26.(*)

„Az Európai Unió Alapjogi Chartája – Alkalmazási kör – 51. cikk – Az uniós jog alkalmazása – Az Unió valamely saját forrását veszélyeztető magatartások szankcionálása – 50. cikk – A ne bis in idem elve – Nemzeti szabályozás, amely ugyanazon vétkes magatartás szankcionálására két külön, egyrészt közigazgatási, másrészt büntetőeljárást foglal magában – Összeegyeztethetőség”

A C‑617/10. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Haparanda tingsrätt (Svédország) a Bírósághoz 2010. december 27‑én érkezett, 2010. december 23‑i határozatával terjesztett elő az előtte

az Åklagaren

és

Hans Åkerberg Fransson

között folyamatban lévő eljárásban,

Lengyel Köztársaság kontra Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa (C-358/14. sz. ügy)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (második tanács)

2016. május 4.(*)

„Megsemmisítés iránti kereset – Jogszabályok közelítése – 2014/40/EU irányelv – A 2. cikk 25. pontja, a 6. cikk (2) bekezdésének b) pontja, a 7. cikk (1)–(5) bekezdése, a 7. cikk első mondata és a 12–14. cikk, valamint a 13. cikk (1) bekezdésének c) pontja – Érvényesség – Dohánytermékek gyártása, kiszerelése és árusítása – Jellegzetes ízesítést tartalmazó dohánytermékek forgalomba hozatalának tilalma – Mentoltartalmú dohánytermékek – Jogalap – EUMSZ 114. cikk – Az arányosság elve – A szubszidiaritás elve”

A C‑358/14. sz. ügyben,

az EUMSZ 263. cikk alapján megsemmisítés iránt 2014. július 22‑én

a Lengyel Köztársaság (képviselik: B. Majczyna és M. Szwarc, meghatalmazotti minőségben)

felperesnek,

támogatja:

Románia (képviselik: R.‑H. Radu, D. M. Bulancea és A. Vacaru, meghatalmazotti minőségben)

beavatkozó fél,

az Európai Parlament (képviselik: L. Visaggio, J. Rodrigues és A. Pospíšilová Padowska, meghatalmazotti minőségben, kézbesítési cím: Luxembourg),

az Európai Unió Tanácsa (képviselik: O. Segnana, J. Herrmann, K. Pleśniak és M. Simm, meghatalmazotti minőségben)

alperesek ellen,

Peter Gauweiler és társai kontra Deutscher Bundestag (C-62/14. sz. ügy)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács)

2015. június 16.(*)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gazdaság‑ és monetáris politika – Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának az eurórendszer államkötvényei másodlagos piacán végzett végleges értékpapír‑adásvételi műveletek egyes technikai jellemzőiről szóló határozatai – EUMSZ 119. cikk és EUMSZ 127. cikk – Az EKB és az Központi Bankok Európai Rendszerének hatáskörei – A monetáris politika transzmissziós mechanizmusa – Az árstabilitás fenntartása – Arányosság – EUMSZ 123. cikk – Az euróövezeti tagállamok monetáris finanszírozásának tilalma”

A C‑62/14. sz. ügyben,

az EUMSZ 267. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a Bundesverfassungsgericht (Németország) a Bírósághoz 2014. február 10‑én érkezett, 2014. január 14‑i határozatával terjesztett elő az előtte

Peter Gauweiler,

Bruno Bandulet és társai,

Roman Huber és társai,

Johann Heinrich von Stein és társai,

a Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag

és

a Deutscher Bundestag

között,

a Bundesregierung

részvételével

folyamatban lévő eljárásban,

Michael Efler és társai kontra Európai Bizottság (T-754/14. sz. ügy)

A TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE (első tanács)

2017. május 10.(*)

„Intézményi jog – Európai polgári kezdeményezés – Transzatlanti kereskedelmi és befektetési együttműködés – Átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás – A Bizottság hatáskörének nyilvánvaló hiánya – A Szerződések végrehajtására irányuló jogi aktusra tett javaslat – Az EUSZ 11. cikk (4) bekezdése – A 211/2011/EU rendelet 2. cikkének (1) bekezdése és 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja – Egyenlő bánásmód”

A T‑754/14. sz. ügyben,

Michael Efler [lakóhelye: Berlin (Németország)] és társai, akiknek a neve a mellékletben(1) szerepel (képviseli őket: B. Kempen egyetemi oktató)

felpereseknek

az Európai Bizottság (képviselik kezdetben: J. Laitenberger és H. Krämer, később: H. Krämer, végül: H. Krämer és F. Erlbacher, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

az EUMSZ 263. cikken alapuló, 2014. szeptember 10‑én hozott C(2014) 6501 final bizottsági határozat megsemmisítése iránt benyújtott kérelme tárgyában, amely határozat elutasította a „Stop TTIPˮ elnevezésű európai polgári kezdeményezésre vonatkozó javaslat nyilvántartásba vételére irányuló kérelmet,

A TÖRVÉNYSZÉK (első tanács),

tagjai: H. Kanninen elnök, E. Buttigieg (előadó) és L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín bírák,

hivatalvezető: S. Bukšek Tomac tanácsos,

tekintettel az eljárás írásbeli szakaszára és a 2016. szeptember 13‑i tárgyalásra,

meghozta a következő

A Kúria Knk.IV.37.222/2016/9. számú végzése

A Kúria Knk.IV.37.222/2016/9. számú végzése

a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

Az ügy száma: Knk.IV.37.222/2016/9. sz.

A tanács tagjai: Dr. Kalas Tibor a tanács elnöke, előadó bíró, Dr. Kozma György bíró, Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet bíró

A kérelmezők:

I.r., II.r., III.r., IV.r., V.r., VI.r.

A kérelmezők képviselői:

dr. Tordai Csaba ügyvéd (I.r.)

(1054 Budapest, Vécsei u. 4. 3/4.)

dr. Sinyei-Márkus Dávid ügyvéd (II.r.)

(1063 Budapest, Bajnok utca 13.)

dr. Boglutz István ügyvéd (III-IV-V-VI.r.)

(1052 Budapest, Váci utca 25. I/1-2.)

Európai Bírósági ügyek az X. fejezethez kapcsolódóan

Európai Bírósági ügyek az X. fejezethez kapcsolódóan (X. Nemzetközi kolliziós közjog)

● Deutsche Milchkontor GmbH és társai kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (205-215/82. sz. egyesített ügyek)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

BH 1997.10.489

BH 1997.10.489

Az alkotmánynak a független és pártatlan bírósági eljárást mindenki számára lehetővé tevő alapjoga a választottbírósági eljárásra is irányadó. A választottbírósági ítélet “közrendbe ütközésének” elbírálási szempontjai [1949. évi XX. tv. 45. § (2) bek., 57. § (1) bek., 1988. évi VI. tv. 45. § (1) bek., 1994. évi LXXI. tv. 11-13. §-ai, 16-18. §-ai, 55. § (2) bek. b), c) és e) pontjai].

BH 2003.3.127

BH 2003.3.127

I. Választottbíróságnak az a döntése, hogy a fél által megjelölt bizonyítási indítványnak helyt ad-e vagy sem, nem tartozik az ügy előterjeszthetőségének fogalmi körébe. Annak elbírálása, hogy a fél által kért bizonyítás szükséges-e, az érdemi döntés körébe tartozik [1949. évi XX. tv (Alkotmány) 57. § (1) bek., 1994. évi LXXI. tv (továbbiakban: Vbtv.) 3. § (1) bek. b) pont, 11. §, 18. § (1) bek., 20. § (1) bek., 27. §, 29. §, 34. § (1) és (4) bek., 35. § (1) bek., Választottbíróság eljárási szabályzata 17. § (2) bek., 19. §, 31. §, 35. § (1) és (4) bek., 39. § (1) bek., 55. § (1) bek. c) és d) pont, 57. §].

II. Választottbírósági eljárásban a felek megállapodásának jelentősége [Vbtv. 55. § (1) bek. e) pont, Választottbíróság eljárási szabályzata 1. §, 6. § (1)-(3) bek., 9. §, 17. § (1) bek., 12/1991. (IX. 29.) IM rendelet].

III. Választottbírósági útra tartozó jogvita [Vbtv. 3. § (1) bek. b) pont, 57. § (2) bek. a) pont].

IV. A választottbírósági ítélet közrendbe ütközése vizsgálatánál irányadó szempontok [Alkotmány 57. § (1) bek., Vbtv. 55. § (2) bek. b) pont, Választottbíróság eljárási szabályzata 1. § (4) bek.].

V. Kiemelkedően nagy pertárgyértékű ügyben sem állapítható meg a közfelfogás számára elfogadhatatlanul magas összegű ügyvédi munkadíj. Az ilyen nagy összegű perköltséggel kapcsolatban a közrendbe ütközés megállapítható [Vbtv. 55. § (2) bek. b) pont, 56. § (2) bek.].

Európai Bírósági ügyek az IX. fejezethez kapcsolódóan

Európai Bírósági ügyek az IX. fejezethez kapcsolódóan (IX. Európai közigazgatási jog)

Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH kontra Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn (C-36/02. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

● Deutsche Milchkontor GmbH és társai kontra Németországi Szövetségi Köztársaság (205-215/82. sz. egyesített ügyek)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

Európai Bírósági ügyek az VIII. fejezethez kapcsolódóan

Európai Bírósági ügyek az VIII. fejezethez kapcsolódóan (VIII. Alapjogok, Alapjogi Charta és az Európai Emberi Jogi Egyezmény)

International Transport Workers’ Federation és Finnish Seamen’s Union kontra Viking Line ABP és OÜ Viking Line Eesti (C-438/05. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos kontra Nederlandse administratie der belastingen (C-26/62. sz. ügy)

KATTINTSON IDE AZ ÜGY RÉSZLETEINEK MEGTEKINTÉSÉHEZ

BH 1997.5.233

BH 1997.5.233 A fűtési díjak megállapításáról szóló önkormányzati normatív rendelet felülvizsgálata nem tartozik a bíróság hatáskörébe [1989. évi XXXII. tv. 1. § b) pont, 1990 évi LXV. tv. 1. § (3) bek.]

A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy személyiségi jogait az I. rendű alperes megsértette azáltal, hogy a fűtési díj állítólagos hátralékát tartalmazó levelét lakóközösségében közszemlére tette. Emellett megtámadta a városi önkormányzat képviselő-testülete II. rendű alperesnek a fűtési díj megállapításáról szóló önkormányzati rendeletét is.

A másodfokú bíróság a felperes fellebbezése folytán meghozott jogerős végzésével helybenhagyta az elsőfokú bíróságnak a II. rendű alperessel szemben előterjesztett kereseti kérelmét idézés kibocsátása nélkül elutasító végzését. Rámutatott, hogy az más hatóság, jelen esetben az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.

BH 2001.1.16

BH 2001.1.16 I. Az önkormányzatnak kell szabályoznia a jogcím nélküli lakáshasználók elhelyezési kötelezettségének feltételeit [1993. évi LXXVIII. tv (Ltv.) 36. § (2) bek., 1992. évi LXVI. tv 26. § (4) bek., 1989. évi XXXII. tv 1. § b) pont, 1987. évi XI. tv 1. § (1) bek. f) pont].

II. A bérbeadó elhelyezési kötelezettségének megállapítása iránti igény a kiürítés iránti kérelemmel szemben ellenkérelemként is érvényesíthető (Pp. 123. §).

A felperes 1986-tól élettársi kapcsolatban élt F. Gy.-vel, a perbeli önkormányzati lakás bérlőjével, aki 1994. augusztus 3-án halt meg. A felperes 1986 őszétől életvitelszerűen lakott a perbeli lakásban, és 1988. szeptember 23-án ideiglenesen be is jelentkezett. 1994 júniusában tanácsért fordult az alperesi önkormányzat ügyfélszolgálati irodájához, és ennek eredményeként ideiglenes lakcímbejelentését megújította. A felperes élettársának halála után az alperes az 1994. szeptember 22-én kelt VI-5551/3/94. számú határozatában megtagadta a perbeli lakás bérbeadását a felperes részére, és megállapította, hogy a lakásban lakó olyan jogcím nélküli lakáshasználó, aki elhelyezési igény nélkül köteles a lakás elhagyására. A határozat utalt a 44/1993. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 23. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra és megállapította, hogy a rendeletben előírt egyik feltétel nem valósult meg, mert a felperes a lakásba állandó jelleggel nem jelentkezett be.