2011/503/EU határozat

A Bizottság határozata ( 2011. augusztus 11. ) Spanyolországnak a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1–6. cikke alkalmazásának a román munkavállalók tekintetében való ideiglenes felfüggesztésére való felhatalmazásáról

( 2011. augusztus 11.)

Spanyolországnak a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1–6. cikke alkalmazásának a román munkavállalók tekintetében való ideiglenes felfüggesztésére való felhatalmazásáról

(2011/503/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára [1] és különösen annak 23. cikkére, valamint VII. melléklete 1. része – A személyek szabad mozgása – 7. bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel Spanyolország 2011. július 28-i kérésére,

mivel:

(1) Spanyolország 2009. január elseje óta teljes mértékben alkalmazza a román állampolgárokra a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló, 1968. október 15-i 1612/68/EGK tanácsi rendelet [2] 1–6. cikkét. Az 1612/68/EGK rendeletet egységes szerkezetbe foglalta és felváltotta a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló, 2011. április 5-i 492/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [3], amely 2011. június 16-án lépett hatályba.

(2) A spanyol munkaerőpiacon fellépő súlyos zavarra hivatkozva Spanyolország a 2005-ös csatlakozási okmány VII. melléklete 1. része 7. bekezdésének harmadik albekezdése alapján 2011. július 22-én értesítette a Bizottságot, hogy e napon a román munkavállalók esetében a munkaerőpiachoz való hozzáférésre vonatkozó korlátozások újbóli bevezetése mellett döntött, különösen amiatt, hogy a mezőgazdasági ágazat nyári idényjellegű körülményeire való tekintettel azonnali intézkedésekre volt szükség, egyébként fennállt volna annak veszélye, hogy a VII. melléklet 7. bekezdésének második albekezdésének megfelelő bizottsági határozat meghozatalára való várakozás ideje alatt tovább nő a Spanyolországba érkező román munkavállalók száma, ami veszélyeztetné az újból bevezetett korlátozások hatékonyságát. Ezzel egyidejűleg a spanyol kormány indokolással ellátott utólagos értesítést nyújtott be a munkaerő-piaci zavart alátámasztó információkkal.

(3) A 2011. július 22-i értesítést követő, 2011. július 28-i levelében Spanyolország a 2005-ös csatlakozási okmány VII. melléklete 7. bekezdése második albekezdésének megfelelően kérte a Bizottságot, hogy mondja ki a román munkavállalók esetében a 492/2011/EU rendelet 1–6. cikke alkalmazásának teljes körű felfüggesztését Spanyolország teljes területére és a munkaerőpiac valamennyi ágazatára vonatkozóan, valamint azt, hogy a meghozandó határozatot 2012. december 31-ig felül kell vizsgálni.

(4) Spanyolország a kérését a spanyol munkaerőpiac jelenlegi súlyos zavarával indokolja, különösen azzal, hogy a 2008-ban kezdődő gazdasági recessziót követően soha nem tapasztalt mértékben visszaesett a foglalkoztatás, aminek következtében nagymértékben emelkedett a munkanélküliség szintje, és a munkanélküliség aránya jelenleg 20 % fölötti, miközben rövid távon nehéz ismét jelentős számú munkahelyet létrehozni.

(5) Spanyolország kijelenti, hogy a spanyol munkaerőpiac zavara – amely súlyosan veszélyezteti a foglalkoztatás szintjét – általános jellegű, és nem korlátozódik egy adott régióra vagy ágazatra.

(6) Spanyolország emellett a következőkkel támasztja alá kérését: a Spanyolországban tartózkodó román állampolgárok foglalkoztatási rátájának csökkenése; a munkanélküliség folyamatos emelkedése és a Spanyolországban tartózkodó román állampolgárok számának erőteljes növekedése, amely a spanyol munkaerőpiac kedvezőtlen változásai ellenére következett be, és befolyásolta Spanyolország befogadóképességét a munkavállalók további beáramlása tekintetében.

(7) A 2005-ös csatlakozási okmány VII. melléklete 1. részének 7. bekezdése védzáradékot biztosít, amelynek célja, hogy lehetővé tegye a 492/2011/EU rendelet 1–6. cikkét a melléklet átmeneti rendelkezései által érintett munkavállalókra már teljes mértékben alkalmazó tagállamok számára, hogy a munkaerőpiacukon fellépő vagy előrelátható zavarok esetén az adott régióban vagy az adott szakma tekintetében a rendes állapot helyreállítása érdekében újból korlátozásokat vezessenek be a munkavállalók szabad mozgására vonatkozóan.

(8) A 2005-ös csatlakozási okmány VII. melléklete 1. részének 7. bekezdése két ezzel kapcsolatos eljárásról rendelkezik: a 7. bekezdés második albekezdése szerinti szokásos eljárásról és a 7. bekezdés harmadik albekezdése szerinti sürgősségi eljárásról. Míg a 7. bekezdés második albekezdése szerinti eljárás szerint a tagállam kérheti a Bizottságtól, hogy két héten belül határozzon a munkaerőpiachoz való szabad hozzáférésről szóló uniós jogszabály részleges vagy teljes felfüggesztéséről az adott régióban vagy az adott szakma tekintetében, a 7. bekezdés harmadik albekezdése szerinti eljárás lehetővé teszi, hogy a tagállam sürgős és kivételes esetben, amennyiben nem várhat a 7. bekezdés második albekezdése szerinti bizottsági határozat eredményére, egyoldalúan felfüggessze a munkavállalók szabad mozgásáról szóló uniós jogszabályt.

(9) A rendelkezésre álló gazdasági adatok elemzése alapján megállapítható, hogy Spanyolország valóban súlyos munkaerő-piaci zavarral szembesül, amelyet a következő tények jellemeznek: kiugróan itt a legmagasabb munkanélküliségi arány az Unióban (az Eurostat havi munkanélküliségi adatai szerint 2011 júniusában 21,0 %, volt, a 9,4 %-os uniós átlaggal és az euróövezet 9,9 %-os átlagával szemben), a fiatalok körében különösen drámai a munkanélküliség szintje (2011 júniusában 45,7 %), valamint lassú a gazdasági fellendülés üteme (az Eurostat adatai szerint 2011 első negyedévében a GDP növekedése az előző negyedévhez képest csupán 0,3 % volt, míg az EU-ban és az euróövezetben ez 0,8 % volt), és ezt tovább gátolja az is, hogy a jelenlegi nemzetközi pénzügyi zavar miatt Spanyolország újabb költségvetési megszorítások bevezetésére kényszerül az államháztartás konszolidációja érdekében, ami rövid távon további kedvezőtlen hatásokkal járhat a gazdasági növekedés lehetőségeire nézve. A foglalkoztatás visszaesése általános hatású; valamennyi régiót és a termelés valamennyi ágazatát érinti. A munkaerő-felmérések 2008. és 2010. közötti időszakra vonatkozó adatai szintén a foglalkoztatási szint általános, 9 %-os – az építőiparban pedig a 33 %-ot is elérő – visszaesését mutatják, amely valamennyi régióban tapasztalható, mértéke a baszkföldi 6 %-tól a Valencia autonóm közösségben mért 13 %-ig terjed.

(10) Ezek alapján a Bizottság megítélése szerint Spanyolország bizonyította, hogy munkaerőpiacán általános jellegű, a foglalkoztatás szintjét valamennyi régióban és ágazatban súlyosan érintő zavar áll fenn, amely valószínűsíthetően a közeljövőben is fennmarad.

(11) Továbbá a Bizottság elemzése megállapította, hogy: a Spanyolországban tartózkodó román állampolgárokat súlyosan érint a munkanélküliség, aránya körükben 30 % (forrás: az Eurostat munkaerő-felmérésének adatai, 2011 első negyedéve). A román állampolgárok Spanyolországba való beáramlása – a gazdasági recesszió miatti valamelyes csökkenés ellenére – továbbra is jelentős mértékű, annak ellenére, hogy Spanyolországban alacsony a munkaerő iránti kereslet. A Spanyolországban szokásosan tartózkodó román állampolgárok száma a 2006. január elsejei 388000 főről 2010. január 1-jé re 823000 főre emelkedett (forrás: az Eurostat migrációs statisztikái).

(12) Valószínű, hogy a román munkavállalók további korlátlan beáramlása hozzájárulna a spanyol munkaerőpiacra nehezedő nyomás fokozódásához.

(13) Ezért annak érdekében, hogy a spanyol munkaerőpiacon helyreállítható legyen a rendes állapot, helyénvaló felhatalmazni Spanyolországot a román munkavállalók szabad munkaerő-piaci hozzáférésének átmeneti korlátozására.

(14) A munkaerőpiachoz való hozzáférés korlátozásai az Európai Unió működéséről szóló szerződés egyik alapelvétől, közelebbről a munkavállalók szabad mozgásának elvétől való eltérésnek minősülnek. A Bíróság kialakult ítélkezési gyakorlatának megfelelően az ilyen intézkedéseket megszorítóan kell értelmezni és alkalmazni.

(15) Tehát annak ellenére, hogy a spanyol munkaerőpiac jelenlegi sajátos helyzetét figyelembe véve, valamint az esetleges szelektív korlátozásból fakadóan a régiók és ágazatok között jelentkező áthelyeződési és egyéb továbbgyűrűző hatásokat mérlegelve jelenleg helyénvaló a korlátozásokat Spanyolország teljes területén, valamennyi ágazatban alkalmazni az alkalmazotti tevékenységekre, az eltérés alkalmazási köre mindazonáltal csökkenthető, amennyiben a Bizottság megbizonyosodik arról, hogy az eltérés elfogadásához vezető releváns körülmények megváltoztak, vagy pedig az eltérés hatásai az elérendő célhoz szükségesnél korlátozóbb jellegűnek bizonyulnak, különösen az egyetemi vagy annak megfelelő szintű végzettséget igénylő alkalmazotti tevékenységekre nézve.

(16) Hasonlóképpen, bár annak érdekében, hogy az ezen határozat által engedélyezett korlátozások a kívánt hatást gyakorolhassák a spanyol munkaerőpiacra, jelenleg helyénvalónak minősül e korlátozások hatályának 2012. december 31-ig való fenntartása, ez az időtartam rövidíthető, amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy a határozat elfogadásához vezető releváns körülmények megváltoztak, vagy pedig a kiváltott hatások az elérendő célhoz szükségesnél korlátozóbbnak bizonyulnak.

(17) Ennek érdekében Spanyolországnak negyedévente erre vonatkozó statisztikai adatokat kell szolgáltatnia a Bizottságnak, amelyekből megállapítható, hogyan alakult a munkaerőpiac tevékenységi ágazat és foglalkozás szerinti lebontásban. Az első negyedéves jelentést 2011. december 31. előtt kell benyújtani.

(18) A Spanyolországot a román munkavállalók spanyolországi szabad munkaerő-piaci hozzáférésére vonatkozó korlátozások újbóli bevezetésére felhatalmazó határozat emellett további feltételekhez kötött annak biztosítása érdekében, hogy e korlátozások szigorúan a kívánt cél eléréséhez szükséges mértéken belül maradjanak.

(19) Ezért tehát nem helyénvaló engedélyezni a korlátozások újbóli bevezetését azokra a román állampolgárokra és családtagjaikra vonatkozóan, akik már alkalmazásban állnak a spanyol munkaerőpiacon, valamint azokra a román állampolgárokra és családtagjaikra vonatkozóan, akik a spanyolországi állami foglalkoztatási szolgálatnál már munkakeresőként nyilvántartásba vannak véve.

(20) Szintén tiszteletben kell tartani a munkaerőpiachoz való hozzáférésre vonatkozó korlátozásokat szabályozó, a 2005-ös csatlakozási okmány VII. mellékletének 1. részében rögzített elveket, így a felfüggesztési záradékot és az uniós preferencia 14. bekezdésben megállapított elvét.

(21) A román munkavállalók családtagjainak spanyolországi munkavállaláshoz való jogát értelemszerűen a 2005-ös csatlakozási okmány VII. melléklete 1. részének 8. bekezdése szabályozza.

(22) A román állampolgárok és családtagjaik spanyol munkaerőpiachoz való hozzáférésére vonatkozó jogait érintően e határozat által engedélyezett korlátozások szigorúan e határozat alkalmazási körére korlátozódnak, és semmilyen módon nem érintik a román állampolgárokat és családtagjaikat az uniós jogszabályok alapján megillető egyéb jogokat.

(23) A spanyol munkaerőpiac alakulására vonatkozóan negyedévenkénti nyomonkövetési és tájékoztatási eljárást kell biztosítani.

(24) A nyomon követés céljából kötelezettséget kell foganatosítani arra vonatkozóan, hogy a Bizottságot tájékoztatni kell a Spanyolország által e határozat alapján tett intézkedések részleteiről,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Spanyolország felhatalmazást kap arra, hogy az ezen határozat 2–4. cikkében meghatározott feltételek mellett a román állampolgárok tekintetében 2012. december 31-ig felfüggessze a 492/2011/EU rendelet 1–6. cikkét.

2. cikk

E határozat nem érinti azokat a román állampolgárokat és családtagjaikat, akik

1. e határozat hatályba lépésének napján Spanyolországban alkalmazásban állnak;

2. e határozat hatályba lépésének napján a spanyolországi állami foglalkoztatási szolgálatnál nyilvántartásba vannak véve mint munkakeresők.

3. cikk

E határozat alkalmazása értelemszerűen az átmeneti intézkedésekre vonatkozóan a 2005-ös csatlakozási okmány VII. mellékletének 1. részében rögzített feltételekhez kötött.

4. cikk

Spanyolország megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy szorosan nyomon kövesse a munkaerőpiac alakulását. Negyedévenként statisztikai adatokat nyújt a Bizottság számára, amelyek tevékenységi ágazat és foglalkozás szerinti lebontásban tanúskodnak a munkaerőpiac fejleményeiről. Az első negyedéves jelentést 2011. december 31. előtt kell benyújtani.

Jelentős változások esetén Spanyolország késedelem nélkül a Bizottság és a tagállamok rendelkezésére bocsátja a bizottsági határozatra irányuló kéréséhez és e határozat meghozatalához kapcsolódóan általa ismertetett releváns körülményekre vonatkozó információk naprakész változatát.

5. cikk

E határozat módosítható vagy hatályon kívül helyezhető az elfogadásához vezető, a 4. cikkben említett releváns körülmények megváltozása esetén, vagy akkor, ha hatásai az elérendő cél megvalósításához szükségesnél korlátozóbbnak bizonyulnak.

6. cikk

Spanyolország a határozat kézhezvételétől számított két hónapon belül tájékoztatja a Bizottságot a határozat alapján általa hozott intézkedések részleteiről.

7. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2011. augusztus 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel Barroso

[1] HL L 157., 2005.6.21., 203. o.

[2] HL L 257., 1968.10.19., 2. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 15. o.

[3] HL L 141., 2011.5.27., 1. o.

 

FORRÁS: EUR-Lex