1995. évi III. törvény

1995. évi III. törvény

a Strasbourgban, 1987. november 26-án kelt,
a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezmény kihirdetéséről

(Hatályos állapot: 2007.01.01 -)

(A Magyar Köztársaság megerősítéséről szóló okiratának letétbe helyezése az Európa Tanács Főtitkáránál 1993. november 4-én megtörtént.)

1. § Az Országgyűlés a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről szóló európai egyezményt e törvénnyel kihirdeti.

2. § Az egyezmény eredeti angol nyelvű szövege és annak hiteles magyar fordítása a következő:

,,Egyezmény
a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzéséről

Az Európa Tanács tagállamai, az Egyezmény aláírói,

tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény rendelkezéseire,

emlékeztetve arra, hogy ezen egyezmény 3. Cikke értelmében ,,senkit sem lehet kínzásnak, embertelen vagy megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni”,

megállapítva, hogy azok, akik a 3. Cikk megsértéséből adódóan jogsértés áldozatainak tartják magukat, igénybe vehetik az Egyezmény szerinti jogorvoslatot,

abban a meggyőződésben, hogy a szabadságuktól megfosztott személyeknek a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni védelmét erősíthetnék a nem bírósági megelőző jellegű látogatásokon alapuló eljárások,

az alábbiakról állapodtak meg:

I. Fejezet

1. Cikk

Létrehozzák a kínzás és embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére alakult Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). A Bizottság látogatások révén megvizsgálja a szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmódot, hogy erősítse védelmüket, ha szükséges, a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód ellen.

2. Cikk

Minden Szerződő Fél az Egyezménynek megfelelően, engedélyezi a joghatósága alá tartozó bármely olyan helyszín felkeresését ahol szabadságuktól a közhatalom által megfosztott személyek vannak.

3. Cikk

A Bizottság és az érintett Szerződő Fél illetékes hazai hatóságai együttműködnek az Egyezmény alkalmazása céljából.

II. Fejezet

4. Cikk

1. A Bizottság a Szerződő Felek számával azonos számú tagból áll.

2. A Bizottság tagjait magas erkölcsi értékekkel bíró, az emberi jogok területén szerzett szakmai hozzáértésükről ismert, vagy az azokon a területeken jártassággal rendelkező szakemberek közül kell kiválasztani, amelyekkel az Egyezmény foglalkozik.

3. A Bizottságnak nem lehet két azonos állampolgárságú tagja.

4. A tagok egyéni minőségükben üléseznek, tisztségük gyakorlásában függetlenek és pártatlanok: a Bizottság rendelkezésére kell állniuk, hogy feladataikat hatékonyan teljesítsék.

5. Cikk

1. A Bizottság tagjait az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága abszolút szavazattöbbséggel, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése Irodája által összeállított névjegyzék alapján választja; minden egyes Szerződő Félnek a Parlamenti Közgyűlésen részt vevő nemzeti küldöttsége három jelöltet állít, akik közül legalább kettő állampolgára.

2. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni az időközben megüresedett tagsági helyek betöltésére is.

3. A Bizottság tagjait négyéves időtartamra választják. A tagok csak egy alkalommal választhatók újra. Az első választás alkalmával megválasztott tagok közül azonban három bizottsági tag hivatalviselési ideje lejár az első kétéves időtartam elteltével. Azokat a tagokat, akiknek megbízatása az első kétéves időtartam elteltével megszűnik, az Európa Tanács Főtitkára sorshúzással választja ki közvetlenül az első választás után.

6. Cikk

1. A Bizottság zárt ülésen tanácskozik. A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A Bizottság határozatait a jelenlévő tagok többségi szavazatával hozza a 10. Cikk 2. bekezdése rendelkezéseinek fenntartásával.

2. A Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét.

3. A Bizottság titkársági feladatait az Európa Tanács Főtitkára látja el.

III. Fejezet

7. Cikk

1. A Bizottság látogatásokat szervez a 2. Cikk szerinti helyszínekre. Az időszakonként ismétlődő látogatásokon kívül a Bizottság más látogatásokat is szervezhet, ha úgy ítéli meg, hogy ezeket a körülmények szükségessé teszik.

2. A látogatásokon általában a Bizottság két tagja vesz részt. A Bizottság, ha szükségesnek tartja, szakértők és tolmácsok közreműködését veheti igénybe.

8. Cikk

1. A Bizottság értesíti az érintett Szerződő Fél Kormányát látogatási szándékáról. Az ilyen értesítést követően, a Bizottság jogosult bármikor a 2. Cikk szerinti helyszíneket felkeresni.

2. A Szerződő Félnek a következő könnyítéseket kell nyújtania a Bizottságnak feladata ellátásában:

a) a területére való bejutást és korlátozás nélküli mozgásszabadságot;

b) mindennemű felvilágosítást azokra a helyszínekre vonatkozóan, ahol szabadságuktól megfosztott személyek vannak;

c) minden olyan helyszínre való korlátlan bejutást, ahol szabadságuktól megfosztott személyek vannak, ideértve az ezeken a helyeken való korlátlan mozgásszabadságot is;

d) minden olyan egyéb információ megadását, amellyel a Szerződő Fél rendelkezik, és amely a Bizottság számára feladata ellátásához szükséges. Az ilyen információ felkutatása során a Bizottságnak figyelembe kell vennie az alkalmazandó belső jogszabályokat és az érvényesülő etikai szabályokat.

3. A Bizottság tanúk nélküli beszélgetéseket folytathat a szabadságuktól megfosztott személyekkel.

4. A Bizottság bárkivel szabadon érintkezésbe léphet, akiről úgy gondolja, hogy hasznos információkkal szolgálhat.

5. Ha szükséges, a Bizottság a helyszínen közli észrevételeit az érintett Szerződő Fél illetékes hatóságaival.

9. Cikk

1. Kivételes körülmények között az érintett Szerződő Fél illetékes hatóságai a Bizottság tudomására hozhatják a Bizottság által tervezett látogatás időpontjára, vagy arra a meghatározott helyszínre vonatkozó kifogásaikat, amelyet a Bizottság meglátogatni szándékozik. Ilyen kifogásokat csak nemzetvédelmi vagy közbiztonsági okok, vagy a szabadságuktól megfosztott személyek tartózkodási helyén lévő súlyos zavargások miatt, illetőleg valamely személy egészségi állapota, vagy súlyos bűncselekménnyel kapcsolatos nyomozás során foganatosított sürgős kihallgatás miatt lehet tenni.

2. Az ilyen kifogások nyomán a Bizottság és a Szerződő Fél a helyzet tisztázása végett haladéktalanul konzultációt folytat, és hogy megállapodjon azokról a rendelkezésekről, amelyek lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy az mielőbb gyakorolhassa feladatait. Ezek a rendelkezések magukban foglalják minden olyan személynek más helyre való átszállítását, akit a Bizottságnak szándékában áll meglátogatni. Amíg a látogatásra sor kerülhet, a Szerződő Fél bármely érintett személyről információt szolgáltat a Bizottságnak.

10. Cikk

1. A Bizottság minden látogatás után jelentést készít a látogatás során tapasztalt tényekről, az érintett Szerződő Fél által esetleg előterjesztett minden észrevétel figyelembevételével. A Bizottság jelentését átadja az érintett Szerződő Félnek, amely tartalmazza az általa szükségesnek tartott ajánlásokat. A Bizottság konzultációt kezdeményezhet a Szerződő Féllel annak érdekében, hogy szükség esetén javaslatot tegyen a szabadságuktól megfosztott személyek védelmének javítása érdekében.

2. Ha a Szerződő Fél nem működik együtt, vagy megtagadja a Bizottság ajánlásainak ismeretében a helyzet javítását, a Bizottság tagjainak kétharmados többségi szavazatával úgy határozhat, miután a Félnek lehetősége volt magyarázattal élni, hogy nyilvános nyilatkozatot tesz közzé a tárgyban.

11. Cikk

1. A Bizottság által látogatása során szerzett információk, a Bizottság jelentése és az érintett Szerződő Féllel folytatott megbeszélései bizalmasak.

2. A Bizottság jelentését közzéteszi, valamint az érintett Szerződő Fél által adott magyarázatokat is, ha az ezt kéri.

3. Semmilyen személyes jellegű adatot sem lehet azonban az érintett személy kifejezett hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozni.

12. Cikk

A Bizottság minden évben, a 11. Cikkben foglalt titoktartási szabályok figyelembevételével a tevékenységeit ismertető általános jelentést terjeszt a Miniszteri Bizottság elé, amelyet átadnak a Parlamenti Közgyűlésnek, és nyilvánosságra hoznak.

13. Cikk

A Bizottság tagjait, azokat a szakértőket és más személyeket, akik a Bizottságot segítik, megbízatásuk alatt és annak lejártát követően is, titoktartási kötelezettség terheli az olyan tények vagy információk tekintetében, amelyek feladataik ellátása közben jutottak tudomásukra.

14. Cikk

1. A Bizottságot segítő személyek nevét közölni kell a 8. Cikk 1. bekezdése szerinti értesítésben.

2. A szakértők a Bizottság utasításai szerint és felelősségére járnak el. Az Egyezmény hatálya alá tartozó területeken szakmai hozzáértéssel és megfelelő tapasztalattal kell rendelkezniük, és ugyanaz a függetlenségi, pártatlansági és rendelkezésre állási kötelezettség köti őket, mint a Bizottság tagjait.

3. Kivételesen valamely Szerződő Fél kijelentheti, hogy egy szakértőt vagy a Bizottságot segítő más személyt nem tart elfogadhatónak a joghatósága alá tartozó valamely színhely meglátogatásában való részvételre.

IV. Fejezet

15. Cikk

Minden Szerződő Fél közli a Bizottsággal annak az illetékes hatóságnak a nevét és címét, amely a Kormányához címzett közlések átvételére illetékes, valamint azoknak a kapcsolattartó személyeknek a nevét és címét, akiket kijelölt.

16. Cikk

A Bizottság tagjai és a 7. Cikk 2. bekezdése szerinti szakértők az Egyezmény melléklete szerinti kiváltságokat és mentességeket élvezik.

17. Cikk

1. Az Egyezmény nem sérti a hazai jog vagy nemzetközi szerződés azon rendelkezéseit, amelyek szélesebb körű védelmet biztosítanak a szabadságuktól megfosztott személyeknek.

2. Az Egyezmény egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az korlátozná vagy sértené az Emberi Jogok Európai Egyezménye szerinti szervek hatáskörét, vagy a Szerződő Felek által az említett Egyezmény értelmében vállalt kötelezettségeket.

3. A Bizottság nem fogja felkeresni azokat a helyeket, amelyeket védőhatalmak, vagy a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának képviselői vagy megbízottai ténylegesen és rendszeresen látogatnak az 1949. évi augusztus 12. napján kelt Genfi Egyezmények és az 1977. évi június 8. napján kelt Kiegészítő Jegyzőkönyveik értelmében.

V. Fejezet

18. Cikk

Az Egyezmény aláírásra az Európa Tanács tagállamai számára nyitva áll. Az Egyezményt meg kell erősíteni, el kell fogadni vagy jóvá kell hagyni. A megerősítésről, az elfogadásról vagy a jóváhagyásról szóló okiratokat az Európa Tanács Főtitkáránál kell letétbe helyezni.

19. Cikk

1. Az Egyezmény az attól az időponttól számított három hónapos időszak elteltét követő hónap első napján lép hatályba, amikor az Európa Tanács hét tagállama kifejezésre juttatta, hogy a 18. Cikk rendelkezéseinek megfelelően magára nézve kötelezőnek tartja az Egyezményt.

2. Annak a tagállamnak a tekintetében, amely később juttatja kifejezésre, hogy magára nézve kötelezőnek tartja az Egyezményt, az Egyezmény az azt követő három hónapos időtartam elteltét követő hónap első napján lép hatályba, amikor letétbe helyezte a megerősítésről, az elfogadásról vagy a jóváhagyásról szóló okiratát.

20. Cikk

1. Az aláíráskor, vagy a megerősítésről, az elfogadásról vagy a jóváhagyásról szóló okiratának letétbe helyezésekor minden Állam megjelölheti azt a területet vagy azokat a területeket, amelyekre alkalmazni fogja az Egyezményt.

2. Az Európa Tanács Főtitkárához intézendő nyilatkozatával bármely Állam, a későbbiekben bármikor kiterjesztheti az Egyezmény alkalmazását a nyilatkozatában megjelölt bármely más területre. Az Egyezmény ezeknek a területeknek a tekintetében, az attól az időponttól számított három hónapos időtartam elteltét követő hónap első napján lép hatályba, amikor a Főtitkár az értesítést kézhez vette.

3. Bármely, az előző két bekezdés értelmében tett nyilatkozat visszavonható az e nyilatkozatban megjelölt területek tekintetében a Főtitkárhoz intézett értesítés útján. A visszavonás az azt követő három hónapos időtartam elteltét követő hónap első napján lép hatályba, amikor a Főtitkár az értesítést kézhez vette.

21. Cikk

Az Egyezmény egyetlen rendelkezéséhez sem lehet fenntartást tenni.

22. Cikk

1. Bármely Szerződő Fél, bármely időpontban felmondhatja az Egyezményt az Európa Tanács Főtitkárához intézett értesítéssel.

2. A felmondás az attól az időponttól számított tizenkét hónapos időtartam elteltét követő hónap első napján lép hatályba, amikor a Főtitkár az értesítést kézhez vette.

23. Cikk

Az Európa Tanács Főtitkára az Európa Tanács tagállamait értesíti

a) minden aláírásról;

b) minden megerősítésről, elfogadásról vagy jóváhagyásról szóló okirat letétbe helyezéséről;

c) az Egyezménynek a 19. és a 20. Cikkek szerinti minden hatálybalépésről;

d) minden más olyan cselekményről, értesítésről vagy közlésről, amely az Egyezményt érinti, kivéve a 8. és 10. Cikkek értelmében hozott intézkedéseket;

Ennek hiteléül, az erre kellően felhatalmazottak, az Egyezményt aláírták.

Készült Strasbourgban, 1987. november 26-án, angol és francia nyelven, egyetlen példányban, amelyet az Európa Tanács levéltárába kell elhelyezni. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles. Az Európa Tanács Főtitkára az Európa Tanács minden tagállamának az Egyezmény szövegéről hiteles másolatot küld.

Melléklet

Kiváltságok és mentességek

(16. Cikk)

1. A Melléklet alkalmazásában, a Bizottság tagjaira való utalás magában foglalja a 7. Cikk 2. bekezdésében említett szakértőket is.

2. A Bizottság tagjai feladataik teljesítése során, valamint feladataik teljesítése során tett utazásaik alkalmával az alábbi kiváltságokat és mentességeket élvezik:

a) a letartóztatás vagy a fogva tartás, és személyes csomagjaik lefoglalása és átvizsgálása alóli mentességet, valamint hivatalos minőségükben kifejtett tevékenységük tekintetében mentességet bármely joghatóság alól, ideértve szóbeli és írásbeli nyilatkozataikat is;

b) minden korlátozó intézkedés alóli mentességet mozgásszabadságuk tekintetében; az állandó tartózkodási helyük szerinti országból való kilépés és oda való visszatérés során az abba az országba való belépés és az onnan való kilépés alkalmával, ahol feladataikat teljesítik, valamint a külföldiek nyilvántartására vonatkozó bármely formalitás tekintetében a felkeresett országokban és azokban az országokban, amelyeken keresztülutaztak feladataik ellátása alkalmával.

3. Feladataik ellátásakor tett utazásaik során a Bizottság tagjai vámügyekben és pénzváltási ügyekben az alábbiakra jogosultak:

a) a saját Kormányuk részéről ugyanazokra a könnyítésekre, amelyek a rövid időtartamú külföldi kiküldetésre utazó, magas rangú állami tisztviselőket megilletik;

b) más Szerződő Felek Kormányai részéről ugyanazokra a könnyítésekre, mint amelyek a külföldi kormányzatok képviselőit rövid időtartamú kiküldetésük alkalmával megilletik.

4. A Bizottság hivatalos dokumentumai és iratai sérthetetlenek, ha a Bizottság tevékenységével kapcsolatosak.

A Bizottság hivatalos levelezése és más hivatalos közlései nem tarthatók vissza vagy cenzúrázhatók.

5. A Bizottság tagjait megillető teljes szólásszabadság és feladataik ellátásában való teljes függetlenségük biztosítása érdekében, az a joghatóság alóli mentességük, amely a hivatásuk gyakorlása során szóban vagy írásban tett nyilatkozataikra vagy cselekményeikre vonatkozik, azt követően is megilleti őket, amikor megbízatásuk ideje lejárt.

6. A Bizottság tagjai a kiváltságokban és mentességekben nem személyes előnyök szerzése, hanem hivatásuk gyakorlásában való teljes függetlenségük biztosítása végett részesülnek. Egyedül a Bizottság jogosult tagjai mentességének visszavonására; nem csupán joga, de kötelessége is minden esetben visszavonni tagja mentességét, amikor véleménye szerint a mentesség akadályozná az igazságszolgáltatást, és az anélkül visszavonható, hogy sérelmet szenvedne az a cél, amelynek érdekében a mentességet biztosították.

EUROPEAN CONVENTION FOR THE PREVENTION OF TORTURE AND INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

The member States of the Council of Europe, signatory hereto,

Having regard to the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms,

Recalling that, under Article 3 of the same Convention, ‘‘no one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment”;

Noting that the machinery provided for in that Convention operates in relation to persons who allege that the yare victims of violations of Article 3;

Convinced that the protection of persons deprived of their liberty against torture and inhuman or degrading treatment or punishment could be strengthened by non-judicial means of a prevenitve character based on visits.

Have agreed as follows:

Chapter I

Article 1

There shall be established a European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (hereinafter referred to as ‘‘the Committee”). The Committee shall, by means of visits, examine the treatment of persons deprived of their liberty with a view to strengthening, if necessary, the protection of such persons from torture and from inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 2

Each Party shall permit visits, in accordance with this Convention, to any place within its jurisdiction where persons are deprived of their liberty by a public authority.

Article 3

In the application of this Convention, the Committee and the competent national authorities of the Party concerned shall co-operate with each other.

Chapter II

Article 4

1. The Committee shall consist of a number of members equal to that of the Parties.

2. The members of the Committee shall be chosen from among persons of high moral character, known for their competence in the field of human rights or having professional experience in the areas covered by this Convention.

3. No two members of the Committee may be nationals of the same State.

4. The members shall serve in their individual capacity, shall be independent and impartial, and shall be available to serve the Committee effectively.

Article 5

1. The members of the Committee shall be elected by the Committee of Ministers of the Council of Europe by an absolute majority of votes, from a list of names drawn up by the Bureau of the Consultative Assembly of the Council of Europe; each national delegation of the Parties in the Consultative Assembly shall put forward three candidates, of whom two at least shall be its nationals.

2. The same procedure shall be followed in filling casual vacancies.

3. The members of the Committee shall be elected for a period of four years. They may only be re-elected once. However, among the members elected at the first election, the terms of three members shall expire at the end of two years. The members whose terms are to expire at the end of the initial period of two years shall be chosen by lot by the Secretary-General of the Council of Europe immediately after the first election has been completed.

Article 6

1. The Committee shall meet in camera. A quorum shall be equal to the majority of its members. The decisions of the Committee shall be taken by a majority of the members present, subject to the provisions of Article 10, paragraph 2.

2. The Committee shall draw up its own rules of procedure.

3. The Secretariat of the Committee shall be provided by the Secretary-General of the Council of Europe.

Chapter III

Article 7

1. The Committee shall organise visits to places referred to in Article 2. Apart from periodic visits, the Committee may organise such other visits as appear to it to be required in the circumstances.

2. As a general rule, the visits shall be carried out by at least two members of the Committee. The Committee may, if it considers it necessary, be assisted by experts and interpreters.

Article 8

1. The Committee shall notify the Government of the Party concerned of its intention to carry out a visit. After such notification, it may at any time visit any place referred to in Article 2.

2. A Party shall provide the Committee with the following facilities to carry out its task:

(a) access to its territory and the right to travel without restriction;

(b) full information on the places where persons deprived of their liberty are being held;

(c) unlimited access to any place where persons are deprived of their liberty, including the right to move inside such places without restriction;

(d) other information available to the Party which is necessary for the Committee to carry out its task. In seeking such information, the Committee shall have regard to applicable rules of national law and professional ethics.

3. The Committee may interview in private persons deprived of their liberty.

4. The Committee may communicate freely with any person whom it believes can supply relevant information.

5. If necessary, the Committee may immediately communicate observations to the competent authorities of the Party concerned.

Article 9

1. In exceptional circumstances, the competent authorities of the Party concerned may make representations to the Committee against a visit at the time or to the particular place proposed by the Committee. Such representations may only be made on grounds of national defence, public safety, serious disorder in places where persons are deprived of their liberty, the medical condition of a person or that an urgent interrogation relating to a serious crime is in progress.

2. Following such representations, the Committee and the Party shall immediately enter nto consultations in order to clarify the situation and seek agreement on arrangements to enable the Committee to exercise its functions expeditiously. Such arrangements may include the transfer to another place of any person whom the Committee proposed to visit. Until the visit takes place, the Party shall provide information to the Committee about any person concerned.

Article 10

1. After each visit, the Committee shall draw up a report on the facts found during the visit, taking account of any observations which may have been submitted by the Party concerned. It shall transmit to the latter its report containing any recommendations it considers necessary. The Committee may consult with the Party with a view to suggesting, if necessary, improvements in the protection of persons deprived of their liberty.

2. If the Party fails to co-operate or refuses to improve the situation in the light of the Committee’s recommendations, the Committee may decide, after the Party has had an opportunity to make known its views, by a majority of two-thirds of its members to make a public statement on the matter.

Article 11

1. The information gathered by the Committee in relation to a visit, its report and its consultations with the Party concerned shall be confidential.

2. The Committee shall publish its report, together with any comments of the Party concerned, whenever requested to do so by that Party.

3. However, no personal data shall be published without the express consent of the person concerned.

Article 12

Subject to the rules of confidentiality in Article 11, the Committee shall every year submit to the Committee of Ministers a general report on its activities which shall be transmitted to the Consultative Assembly and made public.

Article 13

The members of the Committee, experts and other persons assisting the Committee are required, during and after their terms of office, to maintain the confidentiality of the facts or information of which they have become avare during the discharge of their functions.

Article 14

1. The names of persons assisting the Committee shall be specified in the notification under Article 8, paragraph 1.

2. Experts shall act on the instructions and under the authority of the Committee. They shall have particular knowledge and experience in the areas convered by this Convention and shall be bound by the same duties of independence, impartiality and availability as the members of the Committee.

3. A Party may exceptionally declare that an expert or other person assisting the Committee may not be allowed to take part in a visit to a place within its jurisdiction.

Chapter IV

Article 15

Each Party shall inform the Committee of the name and address of the authority competent to receive notifications to its Government, and of any liaison officer it may appoint.

Article 16

The Committee, its members and experts referred to in Article 7, paragraph 2 shall enjoy the privileges and immunities set out in the Annex to this Convention.

Article 17

1. This Convention shall not prejudice the provisions of domestic law or any international agreement which provide greater protection for persons deprived of their liberty.

2. Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating from the competence of the organs of the European Convention on Human Rights or from the obligations assumed by the Parties under that Convention.

3. The Committee shall not visit places which representatives or delegates of Protecting Powers or the International Committee of the Red Cross effectively visit on a regular basis by virtue of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and the Additional Protocols of 8 June 1977 thereto.

Chapter V

Article 18

This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe. It is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

Article 19

1. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which seven member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of Article 18.

2. In respect of any member State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 20

1. Any State may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2. Any State may at any later date, by a declaration addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary-General.

3. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary-General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary-General.

Article 21

No reservation may be made in respect of the provisions of this Convention.

Article 22

1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary-General of the Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of twelve months after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.

Article 23

The Secretary-General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe of:

(a) any signature:

(b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

(c) any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 19 and 20;

(d) any other act, notification or communication relating to this Convention, except for action taken in pursuance of Articles 8 and 10.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, the 26 November 1987, in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary-General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe.

ANNEX

Privileges and immunities

(Article 16)

1. For the purpose of this annex, references to members of the Committee shall be deemed to include references to experts mentioned in Article 7, paragraph 2.

2. The members of the Committee shall, while exercising their functions and during journeys made in the exercise of their functions, enjoy the following privileges and immunities:

(a) immunity from personal arrest or detention and from seinure of their personal baggage and, in respect of words spoken or written and all acts done by them in their official capacity, immunity from legal process of every kind;

(b) exemption from any restrictions on their freedom of movement on exit from and return to their country of residence, and entry into and exit from the country in which they exercise their functions, and from alien registration in the country which they are visiting or through which they are passing in the exercise of their functions.

3. In the course of journeys undertaken in the exercise of their functions, the members of the Committee shall, in the matter of customs and exchange control, de accorded:

(a) by their own Government, the same facilities as those accorded to senior officials travelling abroad on temporary official duty;

(b) by the Governments of other Parties, the same facilities as those accorded to representatives of foreign Governments on temporary official duty.

4. Documents and papers of the Committee, in so far as they relate to the business of the Committee, shall be inviolable.

The official correspondence and other official communications of the Committee may not be held up or subjected to censorship.

5. In order to secure for the members of the Committee complete freedom of speech and complete independence in the discharge of their duties, the immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts done by them in discharging their duties shall continue to be accorded, notwithstanding that the persons concerned are no longer engaged in the discharge of such duties.

6. Privileges and immunities are accorded to the members of the Committee, not for the personal benefit of the individuals themselves but in order to safeguard the independent exercise of their functions. The Committee alone shall be competent to waive the immunity of its members; it has not only the right, but is under a duty, to waive the immunity of one of its members in any case where, in its opinion, the immunity would impede the course of justice, and where it can be waived without prejudice to the purpose for which the immunity is accorded.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, az egyezmény rendelkezéseit azonban 1994. március hó 1. napjától kezdődően kell alkalmazni. Végrehajtásáért a rendészetért felelős miniszter, a honvédelemért felelős miniszter, az igazságügyért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter, az oktatásért felelős miniszter és az egészségügyért felelős miniszter felelős.